اعضای کمیته علمی کنفرانس

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی کنفرانس

  اسامی اعضای کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا)


جناب آقای دکتر حسن افشین عضو محترم هیات علمی دانشگاه سهند تبریز

جناب آقای مهندس رامتین باقری عضو محترم مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

جناب آقای دکتر علیرضا باقری عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جناب آقای دکتر حسن بهار عضو محترم هيات علمي موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

جناب آقای دکتر مهدی چینی عضو محترم هيات مدیره انجمن بتن ایران

جناب آقای دکتر عطا اله حاجتی مدارایی عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد بندرانزلی

جناب آقای دکتر ابوالفضل حسنی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر علیرضا خالو عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای  مهندس رضا رسولی عضو محترم هيات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

جناب آقای  دکتر علی اکبر رمضانیانپور عضو محترم هيات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جناب آقای  دکتر ملک محمد رنجبر عضو محترم هيات علمی دانشگاه گیلان

جناب آقای مهندس رضا زحمتکش عضو محترم هيات علمي موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

جناب آقای  دکتر مهران زینلیان عضو محترم هيات علمی دانشگاه اصفهان

جناب آقای  دکتر علی صدر ممتازی عضو محترم هيات علمی دانشگاه گیلان

جناب آقای دکتر هرمز فامیلی رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

جناب آقای  مهندس محمد فرد صمیمی عضو محترم هيات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

جناب آقای دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد عضو محترم هيات علمی دانشگاه گیلان

جناب آقای دکتر رضا کهنی مدرس محترم موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

جناب آقای دکتر داود مستوفی نژاد عضو محترم هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

جناب آقای دکتر علی اکبر مقصودی عضو محترم هيات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جناب آقای  دکتر محمود نادری عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمود نیلی عضو محترم هيات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان