ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس همایش : مهندس جمشید رسایی
دبیر همایش : دکتر رحمت مدندوست
دبیر اجرایی همایش : مهندس محمد فرد صمیمی
دبیر علمی همایش : مهندس رضا زحمتکش